علیرضا ناجی پشت زمینه قسمت اول

مفاهیم سئو و طرحواره در داده های غنی، محتوی غنی و نتیجه غنی خلاصه می شوند که استراتژی های ما به این سرفصل ها معنی می بخشند.